ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
คติธรรมประจำโรงเรียน
เครื่องหมายประจำโรงเรียน
รายงานประจำป (SAR)
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ตารางสอน/ตารางเรียน
VDO แนะนำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2
โครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
สารสนเทศของนักเรียน
ปฏิทินวิชาการ
รายงานประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
  พรบ.อำนวยความสะดวก
  ลงทะเบียน บัตรนักเรียน
 
 

:::  แผนปฏิบัติราชการประจำปีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2  :::

 
 


 

 
       


            ข้อมูลพื้นฐาน

   โครงสร้างหน่วยงาน
  
ผู้บริหารหน่วยงาน
  
อำนาจหน้าที่
  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  
ข้อมูลการติดต่อ
  
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  
|ข่าวประชาสัมพันธ์1 |ข่าวประชาสัมพันธ์ 2|
  
บริการถาม-ตอบ (Q&A)
  
Social Network
  

              การบริหารงาน 
  
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6เดือน
  
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   E-Service


 
           การบริหารเงินงบประมาณ 

   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 


 
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          การส่งเสริมความโปร่งใส 

   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 


 
      การป้องกันการทุจริต

  ประกาศเจตจำนงสำนักงานฯสุจริต 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ6 เดือน
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


Copyright © 2020

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 เลขที่ 393 หมู่ 1 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
เบอร์โทรศัพท์ และโทรสาร  0 5316 0848

Email : swk2@swk2.ac.th

 

 หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น 0.011 วินาที
@ Copyright 2014-2015 All rights are reserved Design by ChiangraiWebDesign.com